ஊதிய உயர்வு நிலுவை -3வது தவணை அரசாணை

ஊதிய உயர்வு நிலுவை -3வது தவணை-அரசாணை

fin_e_16697_2011

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

வாக்கு இயந்திரம் பயன்படுத்துதல் முறை:-

வாக்கு இயந்திரம் பயன்படுத்துதல் முறை:-

EVM Operation-PPT

EVM

Posted in Uncategorized | 1 Comment

பிறப்பு இறப்பு பதிவு:-விபத்தின் காரணமான இறப்பு பதிவுமுறைகள்:-

பிறப்பு இறப்பு பதிவு:-விபத்தின் காரணமான இறப்பு பதிவுமுறைகள்:-

Reporting of Death Due to Accidents etc in Which an inquest is Held by the police authorities:-R.No 98044/VS/A/2000 Dated 16.07.2000

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

பிறப்பு இறப்பு பதிவு:-வெளிநாட்டில் பிறந்த,இறந்த இந்தியர்களின் பதிவு:

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-வெளிநாட்டில் பிறந்த,இறந்த இந்தியர்களின் பதிவு:

Registration of Birth and Death occuring to Indian Citizen outside India R.No 130481/SBHI-I/s1/2003 dated 18.11.2003

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-பிறப்பு பதிவில் திருத்தம் மேற்கொள்ளுதல் வழிமுறைகள்:

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-பிறப்பு பதிவில் திருத்தம் மேற்கொள்ளுதல் வழிமுறைகள்:

Effecting Correction and Cancellation in the details of Birth and Death Registers-Instructions-R.No 13932/sbhi/s1/2001-1 Dated 22.09.2001

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

பிறப்பு இறப்பு பதிவு:-குழந்தை பெயர் பதிவு செய்தல் அறிவுரை

பிறப்பு இறப்பு பதிவு:-குழந்தை பெயர் பதிவு செய்தல் அறிவுரை

Birth and Death Registration Entering the name of the child in the birth register -clarification-R.No 96983/SBHI/s1/2001 Dated 15.08.2001

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-அரசிதழில் பெயர் மாற்றம்:-

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-அரசிதழில் பெயர் மாற்றம் செய்ததன் அடிப்படையில் பிறப்புப்பதிவில் திருத்தம் மேற்கொள்வது சம்பந்தமான அறிவுரை:-

Birth and Death Registration-Name Change and Notification in Government gazette-effecting Changes in Birth Extract-Clarification -R.No 85876/SBHI/s1/2001/ dated 18.07.2001

Posted in Uncategorized | Leave a comment