அடிப்படை விதிகள்…

தமிழ்நாடு அரசுபணியாளர் அடிப்படை விதிகள்(Tamilnadu Government Employees fundamental Rules)

தமிழ்நாடு அரசுபணியாளர் நடத்தை விதிகள் 1973(Tamilnadu Government Employees conduct Rules 1973)

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s