பிறப்பு இறப்பு பதிவு-காணாமல் போனவரின் இறப்பு பதிவு செய்தல் வழிமுறைகள்:

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-காணாமல் போனவரின் இறப்பு பதிவு செய்தல் வழிமுறைகள்:

Registration of Death of a missing Person-R.No 141928/SBHI/SI/2000/ dated 02.12.2000

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-தத்து எடுத்தல் பதிவு செய்தல் வழிமுறைகள்:-

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-தத்து எடுத்தல் பதிவு செய்தல் வழிமுறைகள் முதன்மைப்பதிவாளர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை நாள்:-ஜூலை 14 1999

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-நீதிமன்ற பதிவு-வழிமுறைகள்:-

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-நீதிமன்றம் மூலம் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல்-இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்த்தடுப்புத்துறை அவர்களின் அறிவுரை-Lr No 89361/VS/99/Asst dated 12.06.1999

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

நகர் நல அலுவலரின் பணிகள்:

நகர் நல அலுவலரின் பணிகள்:-

Duties of Municipal Health Officer:-

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-குழந்தை பெயர் மாற்றம் செய்தல்:-

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-குழந்தை பெயர் மாற்றம் செய்தல்-இயக்குனர்,பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்த்தடுப்புத்துறை அவர்களின் அறிவுரை:-

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

துப்புரவு அலுவலரின் பொறுப்புகள்:-

துப்புரவு அலுவலரின் பொறுப்புகள்:-

Powers of Sanitary Officer Roc No 51085/90/j1 dated 18.04.1991

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

துப்புரவு ஆய்வாளர்களின் பணி மற்றும் கடமைகள்:-

துப்புரவு ஆய்வாளர்களின் பணி மற்றும் கடமைகள்:-

Duties and Responsibilities of Sanitary Inspector As per G.O(D) No 549 Dated 28.10.2010

Download Here SI

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 2 Comments